Klauzula informacyjna dla pracowników cywilnoprawnych

Kto jest administratorem Pani/ Pana danych? Administratorem Pani/Pana danych jest SUPPORT 4 HEALTH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres kontaktowy: ul. Kosińskiego 17B/1, 78-400 Szczecinek, email: info@support4health.pl, (dalej, Administrator).

 

Z kim może Pani/ Pan kontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/ Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisemnie na adres kontaktowy: SUPPORT 4 HEALTH Sp. z o.o., ul. Kosińskiego 17B/1, 78-400 Szczecinek, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, lub elektronicznie: iod@support4health.pl
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w następujących celach:

  • Rekrutacja do pracy. Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z:
  • rekrutacją na stanowisko, na które aplikuje kandydat, na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 4 pkt 11 RODO, a następnie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odrębnego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Przez jaki czas przetwarzane są Pani/ Pana dane osobowe? Pani/Pana dane są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, do momentu przyjęcia oferty przez wybranego kandydata lub odmowy przyjęcia oferty, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne Pani/Pana dane są przetwarzane nie dłużej niż 12 miesięcy.

Komu przekazywane są Pani/ Pana dane osobowe? W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

  • dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiającym wykonywanie działalności oraz zarządzanie naszą organizacją, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie usług informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, audytorom zewnętrznym,
  • dostawcom usług prawnych, windykacyjnych, księgowych, doradczych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych;
  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jakie są Pani/ Pana prawa? Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, cofnięcia zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie. Ponadto, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, listownie na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, telefonicznie: 22 531 03 00, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.uodo.gov.pl/kontakt.

Czy podanie Pani/ Pana danych jest obowiązkowe? Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
Czy Pani/ Pana dane są przekazywane poza teren Unii Europejskiej? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

 

Czy Pani/ pana dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji? Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Klauzula zgody:

Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/*

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez SUPPORT 4 HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

(* niepotrzebne skreślić)

 

 

(data i podpis kandydata do pracy)

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10