Klauzula informacyjna dla klientów

Kto jest administratorem Pani/ Pana danych? Administratorem Pani/Pana danych jest SUPPORT 4 HEALTH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres kontaktowy: ul. Kosińskiego 17B/1, 78-400 Szczecinek, email: info@support4health.pl, (dalej, Administrator).

 

Z kim może Pani/ Pan kontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/ Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisemnie na adres kontaktowy: SUPPORT 4 HEALTH Sp. z o.o., ul. Kosińskiego 17B/1, 78-400 Szczecinek, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, lub elektronicznie: iod@support4health.pl
Jaki jest cel, podstawa prawna i czas przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Realizacja umowy. Cel ten obejmuje przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z klientem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z przepisami Kodeksu cywilnego – przez okres realizacji umowy.
 • Płatności, w tym elektroniczne. Cel ten obejmuje przyjmowanie płatności, w tym elektronicznych w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz Klientów, polegającego na umożliwieniu płatności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres niezbędny do realizacji rozliczeń.
 • Realizacja obowiązków podatkowych. Cel ten obejmuje realizację obowiązków płatnika podatku dochodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/ prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych przepisów podatkowych – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie.
 • Realizacja obowiązków księgowo-rachunkowych. Cel ten obejmuje realizację obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/ prawnych – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie.
 • Prawnie uzasadnione cele realizowane przez Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z wykonywaniem działalności przez Administratora. Przetwarzanie obejmuje następujące cele:
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz odszkodowań, przez okres trwającego postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia,
 • przygotowywanie raportów i opracowania analiz, przez okres realizacji usługi,
 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, przez okres realizacji usługi,
 • dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, przez okres realizacji usługi.
Komu przekazywane są Pani/ Pana dane osobowe? W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 • dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiające wykonywanie działalności oraz zarządzanie naszą organizacją, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie usług informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, audytorom zewnętrznym;
 • dostawcom usług prawnych, windykacyjnych, księgowych, doradczych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych;
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jakie są Pani/ Pana prawa? Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, cofnięcia zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie. Ponadto, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, listownie na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, telefonicznie: 22 531 03 00, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.uodo.gov.pl/kontakt.

Czy podanie Pani/ Pana danych jest obowiązkowe? Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Czy Pani/ Pana dane są przekazywane poza teren Unii Europejskiej? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

 

Czy Pani/ pana dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji? Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10