Klauzula informacyjna dla korespondencji elektronicznej

Kto jest administratorem Pani/ Pana danych? Administratorem Pani/Pana danych jest SUPPORT 4 HEALTH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres kontaktowy: ul. Kosińskiego 17B/1, 78-400 Szczecinek, email: info@support4health.pl, (dalej, Administrator).

 

Z kim może Pani/ Pan kontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/ Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisemnie na adres kontaktowy: SUPPORT 4 HEALTH Sp. z o.o., ul. Kosińskiego 17B/1, 78-400 Szczecinek, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, lub elektronicznie: iod@support4health.pl
Jaki jest cel, podstawa prawna i czas przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Umożliwienie kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowanie kontaktu z Administratorem. Cel ten obejmuje: nadawanie, odbieranie poczty elektronicznej (email), oraz odpowiadanie na otrzymaną korespondencję;
 • Dokumentowanie ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami. Cel ten obejmuje archiwizację (przechowywanie) korespondencji elektronicznej;
 • Przyjmowanie pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków. Cel ten obejmuje: przyjęcie zgłoszenia, korespondencję w toku załatwiania sprawy, oraz udzielenie odpowiedzi;
 • Prawnie uzasadnione cele realizowane przez Administratora. Przetwarzanie obejmuje: ustalenie, obronę i dochodzenie roszczeń oraz odszkodowań, w związku z wykonywaniem działalności przez Administratora.

Korespondencję przechowujemy w czasie zależnym od celu dla którego jest przetwarzana.

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych, wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 4 pkt 11 RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające, jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczącej marki Administratora, jego produktów lub usług, to odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez Administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (ar. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
 • art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z art. 24 (prowadzenie dokumentacji medycznej), art. 26 (udostępnianie dokumentacji medycznej) ustawy o prawach pacjenta. W pozostałych przypadkach art. 9 ust. 1 lit. a) RODO – wyraźnie wyrażona zgoda, jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń, lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym.
Komu przekazywane są Pani/ Pana dane osobowe? W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 • dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiające wykonywanie działalności oraz zarządzanie naszą organizacją, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie usług informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, audytorom zewnętrznym;
 • dostawcom usług prawnych, windykacyjnych, księgowych, doradczych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych;
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jakie są Pani/ Pana prawa? Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, cofnięcia zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie. Ponadto, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, listownie na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, telefonicznie: 22 531 03 00, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.uodo.gov.pl/kontakt.

Czy podanie Pani/ Pana danych jest obowiązkowe? Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową załatwienia sprawy.

 

Czy Pani/ Pana dane są przekazywane poza teren Unii Europejskiej? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

 

Czy Pani/ pana dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji? Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10