Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Kto jest administratorem Pani/ Pana danych? Administratorem Pani/Pana danych jest SUPPORT 4 HEALTH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres kontaktowy: ul. Kosińskiego 17B/1, 78-400 Szczecinek, email: info@support4health.pl, (dalej, Administrator).

 

Z kim może Pani/ Pan kontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/ Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisemnie na adres kontaktowy: SUPPORT 4 HEALTH Sp. z o.o., ul. Kosińskiego 17B/1, 78-400 Szczecinek, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, lub elektronicznie: iod@support4health.pl
Jaki jest cel, podstawa prawna i czas przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Organizacja i zarządzanie pracy pracowników. Cel ten obejmuje przetwarzanie danych osobowych pracownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy – przez okres zatrudnienia.
 • Naliczanie i wypłata wynagrodzeń. Cel ten obejmuje realizację obowiązków płacowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy – przez okres zatrudnienia i dalej przez 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia.
 • Potrącenia z wynagrodzeń. Cel ten obejmuje realizację obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych – przez 3 lata od ostatniego potrącenia.
 • Realizacja obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Cel ten obejmuje realizację obowiązków wynikających z ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy– przez okres zatrudnienia.
 • Realizacja obowiązków bhp. Cel ten obejmuje realizację obowiązków pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy– przez okres zatrudnienia i dalej przez 10 lat po ustaniu zatrudnienia.
 • Prowadzenie akt pracowniczych. Cel ten obejmuje realizację obowiązków pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej – przez okres zatrudnienia i dalej przez 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia.
 • Realizacja obowiązków wobec ZUS. Cel ten obejmuje realizację obowiązków płatnika składek społecznych i składki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – przez okres zatrudnienia i dalej przez 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru renty lub emerytury.
 • Realizacja obowiązków podatkowych. Cel ten obejmuje realizację obowiązków płatnika podatku dochodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/ prawnych oraz innych przepisów podatkowych – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie.
 • Realizacja obowiązków księgowo-rachunkowych Cel ten obejmuje realizację obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/ prawnych – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie.
 • Prawnie uzasadnione cele realizowane przez Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z wykonywaniem działalności przez pracodawcę. Przetwarzanie obejmuje następujące cele:
 • organizację delegacji i wyjazdów służbowych – przez okres zatrudnienia,
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz odszkodowań, przez okres trwającego postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia,
 • przygotowywanie raportów i opracowania analiz, przez okres zatrudnienia,
 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, przez okres zatrudnienia
 • dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, przez okres zatrudnienia.
Komu przekazywane są Pani/ Pana dane osobowe? W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 • dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiające wykonywanie działalności oraz zarządzanie naszą organizacją, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie usług informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, audytorom zewnętrznym;
 • dostawcom usług prawnych, windykacyjnych, księgowych, doradczych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych;
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jakie są Pani/ Pana prawa? Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, cofnięcia zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie. Ponadto, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, listownie na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, telefonicznie: 22 531 03 00, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.uodo.gov.pl/kontakt.

Czy podanie Pani/ Pana danych jest obowiązkowe? Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, w celu zatrudnienia. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Czy Pani/ Pana dane są przekazywane poza teren Unii Europejskiej? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

 

Czy Pani/ pana dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji? Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula zgody:

 

Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/*

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez Assisto-Med.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

(* niepotrzebne skreślić)

 

(data i podpis kandydata do pracy)

Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10