Klauzula informacyjna do skarg i reklamacji

Kto jest administratorem Pani/ Pana danych? Administratorem Pani/Pana danych jest SUPPORT 4 HEALTH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres kontaktowy: ul. Kosińskiego 17B/1, 78-400 Szczecinek, email: info@support4health.pl, (dalej, Administrator).

 

Z kim może Pani/ Pan kontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/ Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisemnie na adres kontaktowy: SUPPORT 4 HEALTH Sp. z o.o., ul. Kosińskiego 17B/1, 78-400 Szczecinek, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, lub elektronicznie: iod@support4health.pl
Jaki jest cel, podstawa prawna i czas przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • Procedowanie skargi lub reklamacji. Cel ten obejmuje przyjęcie, rozpatrzenie zgłoszenia, wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, udzielenie odpowiedzi oraz podjęcie ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z art. 4 pkt 11 RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez zgłaszającego, przy czym przez wysłanie zgłoszenia do Administratora zgłaszający wyraźnie potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu oraz innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia tego zgłoszenia – przez okres niezbędny do załatwienia sprawy.

UWAGA, jeżeli zgłoszenie zawiera dane osobowe szczególnych kategorii, w szczególności dane o zdrowiu, niezależnie od tego, czy są to dane zawarte w treści zgłoszenia, czy w załączonej dokumentacji, zgoda ta musi być udzielona wyraźnie, wprost przez konsumenta poprzez zamieszczenie w zgłoszeniu odpowiedniego oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii, zawartych w moim zgłoszeniu – skardze, lub reklamacji, oraz danych niezbędnych do rozpatrzenia mojego zgłoszenia przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z art. 4 pkt 11 RODO)”.

  • Prawnie uzasadnione cele realizowane przez Administratora. Przetwarzanie obejmuje: ustalenie, obronę i dochodzenie roszczeń oraz odszkodowań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z wykonywaniem działalności przez Administratora – przez okres trwającego postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia.
Komu przekazywane są Pani/ Pana dane osobowe? W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

  • dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiające wykonywanie działalności oraz zarządzanie naszą organizacją, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie usług informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, audytorom zewnętrznym;
  • dostawcom usług prawnych, windykacyjnych, księgowych, doradczych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych;
  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jakie są Pani/ Pana prawa? Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, cofnięcia zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie. Ponadto, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, listownie na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, telefonicznie: 22 531 03 00, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.uodo.gov.pl/kontakt.

Czy podanie Pani/ Pana danych jest obowiązkowe? Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia skargi lub reklamacji.

 

Czy Pani/ Pana dane są przekazywane poza teren Unii Europejskiej? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

 

Czy Pani/ pana dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji? Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Support 4 Health Sp. z o.o.
ul. Kosińskiego 17B/1
78-400 Szczecinek
Wyślij zapytanie
info@support4health.pl
Infolinia
55 615 20 10